Angajari

A N U N Ț

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI

VACANT ÎNGRIJITOR I M / G

 

Angajare la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu ’’ –  Mioveni :

 

 1. ÎNGRIJITOR, post vacant, contractual, pe  perioadă nedeterminată;

 

Având în vedere:

 • G. 1336/2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • OUG 34/2023privindunelemăsuri fiscal – bugetare și a Memorandumului Ministerului

Educației nr. 141/SI/13.07.2023;

 • Adresa ISJ Argeș nr. 14586 / 21.11.2023

 

 

Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu’’, cu sediul în Mioveni, Str. Părăști nr. 26, Jud. Argeș, Tel./Fax: 0248 / 260427, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de :

 1. ÎNGRIJITOR I M/G –( studii medii-generale);

 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,

și candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă/Raport salariat Revisal vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției( compartimentul secretariat) în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv perioada:

23.11.2023 –11.12.2023, în intervalul orar 11.00 – 13.00

 

 1. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE ALE POSTULUI DE INGRIJITOR:
 2. CONDIȚII SPECIFICE:
 3. a) absolvent de studii medii / generale;
 4. b) capacitatea de a rezolva eficient problemele;
 5. c) capacitatea de asumare a responsabilităților;
 6. d) capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 7. CONDIȚII GENERALE:
 8. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
 9. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 10. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 11. are capacitatea deplină de exercițiu;
 12. are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 1. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu” Mioveni și va consta în probă scrisă și interviu:

Proba scrisă – data 18.12.2023 , intervalul orar 9.00 – 11.00

    Interviu   –      data de 19.12.2023, ora 9.00

                   CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Etapa de concurs Data / Perioada Observații
 

Publicarea anunțului

 

23.11.2023

 

Avizier, site unitate, Posturi GOV, Ziarul Argesul

Depunerea dosarelor de înscriere 24.11.2023–11.12. 2023, intervalul orar 11.00 –13,00 La secretariatul unității
Verificarea și validarea dosarelor  

12.12.2023,

interval orar 10.00 – 12.00

Comisia de concurs selectează, verifică și validează dosarele de concurs
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere  

12. 12. 2023, ora 13.00

 

La avizierul unității

Depunerea de contestații rezultate selecție dosare 12.12.2023 – interval orar

14.00 – 16.00

 

La secretariatul unității

 

Afișarea rezultatelor la contestație

 

13.12.2021, ora 10.00

 

La avizierul unității

 

Proba scrisă

18.12. 2023, intervalul orar

9,00 -11,00

 

La sediul instituției.

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

 

18.12.2023, ora 14,00

 

La avizierul unității

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 18.12.2023, intervalul orar

14,00 – 16.00

 

La secretariatul unității

Afișarea rezultatelor la contestație proba scrisă 18.12.2023, ora 17.00  

La avizierul unității

 

Susținere interviu

19.12.2023, ora 9.00 La sediul instituției.
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 19.12.2023, ora 11.00 La avizierul unității
Depunerea de contestații 19.12.2023, ora 12.00 La secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestații 19.12.2023, ora 13.00 La avizierul unității
Afișarea rezultatelor finale 19.12.2023, ora 15.00 La avizierul unității
Prezentarea la post a candidațior admiși 01.01.2024 La sediul unității

 

 • Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, un candidat trebuie să obțină minim 50 puncte

din 100.

 • Un candidat declarat RESPINS la o probă nu mai poate participa la următoarea probă.

 

PREȘEDINTE,

PROF. LILEA EMIL LEONARD

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 

 • Legea 319 /2006 –  privind sănătatea și securitatea în muncă, actualizată cu modificările

și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile angajaților;

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – secțiunea 6;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile

publice;

 • 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Cap. II – Răspunderea disciplinară

art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă;
 • 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilorArt. 7;

 

 

A N U N Ț

CONCURS PENTRU OCUPAREA  a 0,5 POST

VACANT INFORMATICIAN

 

 

Angajare la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu ’’ –  Mioveni :

 

 1. INFORMATICIAN II, S, 0,5 normă, post vacant, contractual, pe  perioadă nedeterminată;

 

         Având în vedere:

 • G. 1336/2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 • OUG nr. 111/2022 pentru completarea OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri

în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum și conform Memorandumului Ministerului Educației nr.m 274949/30.08.2022

 

Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu’’, cu sediul în Mioveni, Str. Părăști nr. 26, Jud. Argeș, Tel./Fax: 0248 / 260427, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de :

 

 1. INFORMATICIAN II, S, 0,5 NORMĂ – ( studii superioare de lungă durată )

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,

și candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă/Raport salariat Revisal vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

        Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției ( compartimentul secretariat) în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv perioada:

11.04.2023 – 27.04.2023, în intervalul orar 10.00 – 13.00

 

 1. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE ALE POSTULUI DE INFORMATICIAN:
 2. CONDIȚII SPECIFICE:
 3. absolvent de studii superioare de specialitete, de lungă durată;
 4. vechime în muncă – minim 5 ani;
 5. c) capacitatea de a rezolva eficient problemele;
 6. d) capacitatea de asumare a responsabilităților;
 7. e) capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 8. f) permis auto – categoria B;
 9. CONDIȚII GENERALE:
 10. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
 11. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 12. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 13. are capacitatea deplină de exercițiu;
 14. are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 1. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu”  Mioveni și va consta în probă scrisă, probă practică și interviu:

            Proba scrisă – data 08.05.2023 , intervalul orar 9.00 – 11.00

            Probă practică – data 09.05.2023, ora 9.00

            Interviu   –      data de 10.05.2023, ora 9.00

 

      

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 

 

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de informatician:

 1. Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri
 2. Utilizarea computerului- Windows 10, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti
 3. Editare de text – Microsoft Word 2013, Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti
 4. Calcul tabular- Microsoft Excel 2013- Ed. Euroaptitudini SA Bucuresti
 5. Tanenbaum A.S.- Retele de calculatoare
 6. Documentatii oficiale de pe site-urile : http://office.microsoft.com; http://edu.ro
 7. Administrare platforme educationale: – https://scoala365.ro/.
 8. BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web- design si functionalitate, Iasi, Polirom
 9. CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea retelei de Internet

10.MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill MySQL. Michael Grey, Editura McGraw-Hill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 

Etapa de concurs Data / Perioada Observații
 

Publicarea anunțului

 

11 aprilie 2023

 

Avizier, site unitate, Ziarul Argeșul, posturi@gov.ro

Depunerea dosarelor de înscriere 11– 27 aprilie 2023

Intervalul orar: 10,00-13,00

La secretariatul unității
Verificarea și validarea dosarelor 2 mai 2023 – ora 10,00 Comisia de concurs selectează, verifică și validează dosarele de concurs
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 2 mai 2023 – ora 12,00  

La avizierul unității

Depunerea de contestații rezultate selecție dosare 2 mai 2023

Intervalul orar: 13,00-15,00

 

La secretariatul unității

 

Afișarea rezultatelor la contestație

2 mai 2023

Ora 16,00

 

 

La avizierul unității

 

Proba scrisă

8 mai 2023 –

Intervalul orar:  9,00- 11,00

 

La sediul instituției.

 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

8 mai 2023 –

Ora 13,00

 

La avizierul unității

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 8 mai 2023 –

Intervalul orar:  14,00- 16,00

 

La secretariatul unității

Afișarea rezultatelor la contestație proba scrisă 8 mai 2023 –

Ora 17,00

 

La avizierul unității

Susținere probă practică 9 mai 2023 – ora 9,00

 

La sediul instituției.
Afișare rezultate probă practică 9 mai 2023 – ora 12,00

 

 

La avizierul unității

Depunerea contestațiilor la proba practică 9 mai 2023 –

Intervalul orar:  13,00- 15,00

 

La secretariatul unității

Afișarea rezultatelor la contestație proba practică 9 mai 2023 –

Ora 16,00

 

La avizierul unității

 

Susținere interviu

10 mai 2023 – ora 9,00 La sediul instituției.
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 10 mai 2023 – ora 12,00 La avizierul unității
Depunerea de contestații 10 mai 2023 –

Intervalul orar:  13,00- 14,00

La secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestații 10 mai 2023 – ora 15,00 La avizierul unității
Afișarea rezultatelor finale 10 mai – ora 16,00 La avizierul unității
Prezentarea la post a candidatului admis. 1 iunie 2023 La sediul unității

 

** Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

PREȘEDINTE,

BERECHET ANNE MARIE